ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se chcete stát mým klientem a k objednání použijete objednávkový formulář na těchto stránkách, případně svůj osobní e-mail, své telefonní číslo, svěřujete mi své osobní údaje. Jako zpracovatel zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR.

KDO JE SPRÁVCE/ZPRACOVATEL VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Správce/zpracovatel: Mgr. Andrea Repíková, IČ: 05386446 a provozuji webovou stránku www.kvantovaregresniterapie.cz. 

Pokud mě budete chtít v průběhu zpracovávání kontaktovat, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@kvantovaregresniterapie.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, po jak dlouhou dobu a za jakým účelem.  

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování objednaných služeb a evidence 

- Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno, příjmení, fotografie - pro komunikaci s Vámi a evidenci vašich údajů pro vedení mého pracovního kalendáře. 

  • Vedení účetnictví

- Vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • Marketing - zasílání informací k novým službám, nabídkám, novinkám (newsletters) 

- Vaše osobní údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, využívám za účelem přímého marketingu. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mohou zajímat mnou nabízené služby, nabídky a novinky, a to po dobu 10 let od posledního udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud nejste mým zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním žádosti o zrušení zasílání newsletters na e-mail: info@kvantovaregresniterapie.cz. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

  • Marketing - COOKIES 

- při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce pro optimalizaci nabízených služeb.  Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům (jménu a příjmení) mají přístup moji spolupracovníci (účetní).

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Trivi, Seznam, Google, Fakturoid, Webnode

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ FORMOU POŘÍZENÍ AUDIO ZÁZNAMU 

Současně jako účastník sezení "Kvantová regresní terapie" (dále jen "regrese") tímto poskytuji lektorovi regrese, Mgr. Andree Repíkové, (dále "Správce") souhlas s pořízením audio záznamu mé osoby při regresi a následným bezplatným zpracováním osobních údajů na něm uvedených. Souhlas je poskytnut výhradně pro potřebu zpracování nahrávky, sdílení nahrávky s klientem regrese, s archivací nahrávky a jejím použitím pro studijní účely Správce s cílem zkvalitnit poskytované služby.

Tento souhlas poskytuji pouze Mgr. Andree Repíkové na dosažení účelu, pro který je tento souhlas udělen a to výhradně za výše uvedeným účelem do doby, než požádám o změnu s tím, že jsem si vědom/a svého práva souhlas odvolat.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu požadovat informace, jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich aktualizaci či opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
  • o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na e-mail adresu Správce: Mgr. Andrea Repíkové - info@kvantovaregresniterapie.cz.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@kvantovaregresniterapie.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Máte právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. K tomuto úkonu potřebujeme alespoň 30 dní.

Pokud využijete Právo na výmaz (být zapomenut), vymažu veškeré vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 180 dnů.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.