PLATEBNÍ PODMÍNKY

platné od 21.12.2018

Cena Kvantová regresní terapie

Cena za max. 5 hod. je 4.500,-.

(cena platná od 01.03. 2024)

Pokud u regrese přesáhneme daný časový rámec, cena za každých započatých 15 minut je 250,- Kč. Obvykle se do daného času vejdeme, pokud potřebuje klient více času, je to většinou při vstupním rozhovoru.

Svůj zájem o termín terapie potvrzuje klient zasláním zálohy  1.500,- Kč.

Záloha musí být uhrazena do 3 dnů od rezervování termínu. V případě, že je termín objednání kratší než jeden týden, záloha musí být uhrazena do druhého dne od zarezervování termínu.

Teprve ve chvíli, kdy se záloha připíše na můj účet, beru termín jako závazně potvrzený. Přijetí platby potvrzuji klientovi e-mailem. Pokud  není záloha připsána v daném termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta.

Druhou část platby je možno doplatit na místě po terapii, buď v hotovosti nebo QR kódem. Je možné částku uhradit i běžným převodem na účet, pak ale musí být částka připsána na účtu již před konáním terapie.

Platba za ostatní služby

Další mnou nabízené služby najdete v nabídce na stránce Služby. U každé služby je uvedena celková délka a cena za danou službu. Níže uvedené platební podmínky jsou  stejné pro všechny ostatní služby.


Svůj zájem o termín dané služby potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč.

Záloha musí být uhrazena nejpozději do tří dní od objednání termínu, převodem na účet.

V případě služeb poskytovaných on-line nebo po telefonu se hradí celá částka za danou službu před konáním termínu převodem na účet - částka musí být připsána nejpozději 24 hodin před konáním termínu.


Číslo účtu a QR kód pro platbu

Číslo účtu pro platby je : 670100-2215047171/6210. Variabilní symbol ani do zprávy u platby nic neuvádějte. Pokud není účet, ze kterého je platba odeslána, veden na vaše jméno, napište do zprávy JEN své jméno a příjmení.

Pro platby můžete využít i QR kód níže.


Pokud nemůžete dorazit v domluvený termín

Neočekávané události jsou součástí života a v těchto případech Vám ráda vyhovím při změně termínu. Prosím ale o podání informace o případném přesunutí termínu alespoň 48 hodin předem. Nedorazí-li klient v domluvený termín bez omluvy nebo termín přesune méně jak 48 hodin před domluveným termínem (v případě termínu v pondělí nejpozději předešlý pátek), první část platby - záloha - slouží jako storno poplatek

Pokud mi klient zruší termín těsně před konáním, nemám možnost takto narychlo termín obsadit a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi, o výdělek, a současně mi vzniká náklad na provoz za daný den. Pokud jde o zrušení z důvodu nemoci, vždy se snažím termín obsadit náhradníkem, abych nemusela storno požadovat, nicméně se to často v takto krátkém termínu nepodaří.

Maximální možná doba pro přesunutí termínu je 45 dní od původně objednaného termínu. V případě, že mezi původním termínem a novým dojde ke změně ceny za danou službu, pro nový termín platí nová cena. Pokud klient přesune objednaný termín více jak 3x , vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat.

Pokud chce klient změnit službu nebo její délku, za jinou službu nebo stejnou službu v kratší délce, než kterou si původně objednal, je nutné o toto požádat nejméně 7 dní předem. Méně než 7 dní před termínem již není možné službu změnit.


Zamlčení skutečnosti

Když mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že má psychiatrickou diagnózu, trpí duševní nemocí, užívá antidepresiva, antipsychotika, tlumící léky, alkohol nebo drogy (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době setkání, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za objednanou službu v plné výši. 

Důrazně upozorňuji na to, že pokud lidé užívají tlumící léky, drogy, alkohol nebo trpí duševní nemocí, může mít u nich regrese nestandardní průběh (ovlivnění vidění a vjemů během regrese, které není žádoucí) nebo nemusí být vůbec úspěšná (nedokáží se napojit na své Vyšší já, sami na sebe, během regrese nevidí a nemají žádné vjemy). Vzhledem k tomu, že na tuto skutečnost upozorňuji a klient absolvuje regresi i s vědomím, že regrese může mít nestandardní průběh, nenesu žádnou odpovědnost za reakci psychiky na prožitky v regresi nebo následný stav klienta.

Stejně tak, když klient nerespektuje pokyny a informace uvedené na těchto stránkách nebo instrukce zaslané mnou v e-mailu, a toto bude mít nepříznivý vliv na průběh nebo znemožní konání terapie, nebo provedení jiné objednané služby u mě, platba za danou službu bude doplacena klientem v plné výši.


Úhrada doplatků

V den terapie/konzultace je nutno doplatit druhou část platby. Tu je možno doplatit v hotovosti na místě nebo převodem na účet. V případě převodu na účet musí být druhá část platby připsána na mém účtu již v den konání terapie.

V případě, že klient/-tka nemá v den terapie/konzultace v  hotovosti dostatečnou částku, aby mohl/-a uhradit druhou část platby či doplatek nad stanovený čas v plné výši, nebo pokud přesáhneme zaplacený čas při čerpání služby formou on-line, klienti doplatek hradí dodatečně bankovním převodem. Částka doplatku ale musí být připsána na mém účtu nejpozději do druhého dne od termínu realizace terapie/konzultace, pokud se s klientem/-tkou nedohodneme jinak.

V případě, že klient/-tka doplatek neuhradí ve stanoveném čase a budu muset vystavovat upomínku, administrativní poplatek za vystavení upomínky je 190,- Kč. O tuto částku bude navýšena původní částka nedoplatku. Pokud doba prodlení úhrady nedoplatku přesáhne více jak 10 dní, za každý další den bude výše nedoplatku navýšena o zákonný úrok z prodlení.


Reklamace platby za službu

Pokud bude mít klient/-tka výhrady k částce či čerpanému času za službu poté, co již službu čerpal v plném rozsahu, na takovou reklamaci již nebude brán zřetel a klient/-tka má povinnost čerpanou službu a případný čerpaný čas navíc uhradit dle platebních podmínek uvedených výše na této stránce.


Poskytnutí nahrávky z regresní terapie

Nahrávka regrese je pořizována jako bonusový materiál pro klienta/-tku. Její pořízení je zdarma a nespadá do ceny za službu Regresní terapie 2 hod. nebo Kvantová regresní terapie 4 hod. Nahrávku po regresní terapii nahrávám na sdílené úložiště, odkaz na nahrávku zasílám klientovi/-tce e-mailem. Nahrávka je na úložišti uložena po dobu 7 dní (lhůta je včetně dne odeslání e-mailu s odkazem nahrávky). Následně je nahrávka  smazána a klient/-tka již nemá k nahrávce přístup. Pokud si klient/-tka nahrávku nestáhne z úložiště v daném termínu, vzdává se tím automaticky jakéhokoliv nároku na nahrávku či možnosti nahrávku získat. 


Upozornění

Kvantová regresní terapie je alternativní forma terapie určená pro osobního i duchovní rozvoj klientů. Kvantová regresní terapie nenahrazuje péči lékaře, psychiatra či klinického psychologa.